کانال تلگرام نورمجرد

الله شناسی

مربوط به دسته های:
دوره معارف -
فهرست
  • ↓۱- الله شناسی
  • ↓۲- عناوين زير، پايه‌های اساسی اين مجموعه هستند :
  • ↓۳- منتخبی از مطالب اين دوره :
  • ↓۴- در اين مجموعه، مباحث زير مورد بحث و بررسی تحليلی قرار گرفته است:

الله شناسی

دورة سه جلدی الله شناسی، به بيان أركان شناخت خداوند

و اينكه چگونه می‌توان به لقاءِ خداوند دست يافت، پرداخته است.

عناوين زير، پايه‌های اساسی اين مجموعه هستند :

ـ تفسير آية نور.

ـ خدا را می‌توان ديد.

ـ خداوند عاشق ما سوی و ما سوی عاشق اوست.

ـ طرق مختلف الـله شناسی غير از طريق «لقاء الـله» همگی كج و تاريك است.

ـ خداوند همه جا هست چشم بگشا و ببین.

ـ منطق قرآن هر گونه وجود و آثار وجود را در خدا حصر می‌كند.

ـ معنی لا هُوَ إلّا هُو.

ـ غير از عارفان جميع مردمان مبتلا به شرك خفیّ هستند.

ـ مكتب شيخ أحمد أحسائی منحرف است، و شيخيّه و حشويّه و قشريّه نصيبی از خدا ندارند.

منتخبی از مطالب اين دوره :

ـ انسان كامل كسی است كه در او تمام خصوصيّات آية نور تجلّی دارد.

ـ خداوند در تمام عالم ظهور دارد وليكن مردم در لقاء او شكّ دارند.

ـ هر چه غير خداست حجاب است و تا حجاب هست معرفت تامّه حاصل نخواهد شد.

ـ مراد از «دينُ العَجآئِز» أمر به انقياد محض است نه نهی از تفكّر در معرفة الـله.

ـ انسانی كه دنبال خودشناسی نرود، محروم‌ترين خلائق است.

ـ تا هستی سالك باقی است تجلّی ذات حقّ، محال است.

ـ سلوك و رياضتهای شرعی به جهت استعداد يافتن برای جذبه‌های الهی است.

ـ معرفت واقعی خداوند راهی جز شهود ندارد و از طريق درس و بحثِ به تنهائی بدست نمی‌آيد.

ـ فقيه نمايان، «وحدت وجودی» را نجس دانسته‌اند تا خود را از مسؤوليّت تبيين معارف برهانند.

ـ تا فرصت باقی است بايد دست به سلوك و راه عرفان زد.

ـ شيخ أحمد أحسائی بدون استاد وارد مسائل فلسفی گرديد و گمراه شد.

ـ حقيقت تشيّع در كتب عرفاءِ بالـله است.

ـ ادراك حقيقت وجود برای غير عارفان محال است.

در اين مجموعه، مباحث زير مورد بحث و بررسی تحليلی قرار گرفته است:

اوّلين مخلوق ـ قابليّت انسان در آفرينش ـ معراج ـ حقيقت عشق ـ عوالم لاهوت، جبروت، ملكوت، ناسوت ـ شرائط و آداب سلوك ـ تجلّيات بر سالك ـ حديث قُرب النّوافل ـ لاميّة ابن فارض ـ ابطال تنزيه صرف ـ قسمتی از رسالة لقاءالـله مرحوم آية الـله ملكی تبريزی ـ نفی وحدت عددی ـ مكاتبة عبدالرّزّاق كاشانی با علاءالدّولة سمنانی ـ ردّ قسمتی از كتاب «الأخبار الدّخيلة» ـ روايت «ما الْحَقيقة؟» ـ تفسير آية «مَدَّ الظِّلَّ» ـ انحراف زرتشتيان ـ حلّ مسأله شرور و بيان حقيقت و عملكرد إبليس ـ اشكالات ستّة إبليسيّه ـ رسالة كاشف الغطاء در وحدت وجود ـ اسم أعظم ـ علّت انحراف شيخ أحمد أحسائی.