کانال تلگرام نورمجرد

رساله اجتهاد و تقلید

فهرست
 • ↓۱- رسالةٌ في الاجتهاد و التّقليد

رسالةٌ في الاجتهاد و التّقليد

تقريرات درسهاى خارج اصول محقّق مدقّق فقيه اصولى مرحوم حضرت آية اللـه حاج شيخ حسين حلّى رحمة الله عليه ، مبحث اجتهاد و تقليد است که در سنوات ................ به رشته .......... در آمده و در مجموعه مکتوبات نور.......... میباشد.

منتخبی از مطالب این رساله:

 • تعریف اجتهاد و نظر مختار
 • وجوب اجتهاد
 • حجیّت فتوای مجتهد
 • کیفیّت رجوع عامّی به مجتهد انفتاحی و انسدادی
 • حجیّت حکم مجتهد و حاکم
 • بحثی در تجزّی در اجتهاد
 • تبدّل نظر و فتوای مجتهد
 • تقلید در لغت و اصطلاح
 • حقیّقت تقلید در اعتقادیّات و در اعمال
 • بیان أدلّة حجیّت قول مفتی
 • وجوب تقلید عامیّ از أعلم
 • مباحث تقلید میّت
 • لزوم حیات و اعلمیّت در مجتهد