کانال تلگرام نورمجرد
نور مجرد > معرفی آثار > دوره علوم > ابحاث اخلاق و حکمت و عرفان > رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم

رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم

فهرست
  • ↓۱- رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم
  • ↓۲- در مجموعة اين كتاب مباحث مختلفی مطرح شده است از جمله :

رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم

اين رساله جامع اصول عرفان و سلوك إلی الـله می‌باشد . مباحث كتاب با شرح تفصيلی از حضرت علاّمه آية الـله حسينی طهرانی رضوان الـله عليه ارائه گرديده است .

در مجموعة اين كتاب مباحث مختلفی مطرح شده است از جمله :

ـ اثبات استناد اين رساله به علاّمة بحرالعلوم (در مقدّمة كتاب) .

ـ طرح كلّی سلوك إلی الـله .

ـ خاصيّت عدد چهل در ظهور استعدادات .

ـ نسبت انسان با قوای چهارگانه عقليّه ، وهميّه ، غضبيّه ، شهويّه .

ـ عالم خلوص و منازل چهل گانة آن .

ـ خصوصيّات مُخلَصين .

ـ روش عملی سلوك و مسافرت إلی الـله .

ـ شرائط استاد سلوكی .

ـ ۲۵ شرط در مسير إلی الـله .

ـ آثار سلوك .

ـ اقسام واردات و مكاشفات .

ـ طريقة ذكر علاّمة بحرالعلوم .

ـ عدم جواز توجّه به غير خدا .