کانال تلگرام نورمجرد
نور مجرد > معرفی آثار > دوره علوم > ابحاث اخلاق و حکمت و عرفان > رساله لب اللباب در سیر و سلوک اولی الالباب

رساله لب اللباب در سیر و سلوک اولی الالباب

فهرست
  • ↓۱- رساله لب اللباب در سیر و سلوک اولی الالباب
  • ↓۲- اين كتاب دارای چهار بخش اصلی است :
  • ↓۳- برخی مباحث منتخب كتاب نيز عبارتند از :

رساله لب اللباب در سیر و سلوک اولی الالباب

اين رساله ، تقریر اوّلين دوره از درسهای اخلاقی و عرفانی علاّمة طباطبائی قدّس سرّه در سالهای۶۹ ـ ۱۳۶۸ هجريّة قمريّه در حوزة علميّة قم می‌باشد كه به مناسبت سالگرد شهادت آية الـله حاج شيخ مرتضی مطهّری رحمة الـله عليه ، با تنقيحات و اضافاتی از علاّمة مؤلّف قدّس سرّه به طبع رسيده است .

اين كتاب دارای چهار بخش اصلی است :

۱ ـ معرفت اجمالی و طرح كلّی سلوك إلی‌الـله .

۲ ـ شرح عالم خلوص و عوالم دوازده‌گانة مقدّم بر آن .

۳ ـ مقدّمات عملی سلوك إلی‌الـله .

۴ ـ تفصيل شرائط عملی در سلوك إلی‌الـله

برخی مباحث منتخب كتاب نيز عبارتند از :

ـ دعوت قرآن به تعقّل و علوم عقلی توأم با تزكيه و خشوع قلب .

ـ لزوم متابعت كامل از جميع أحكام شرع در تمام مراحل سلوك .

ـ سلسلة عرفای يك قرن اخير و مشايخ علاّمه در معارف إلهيّه .

ـ علّت عدم وصول همگان به كمالات انسانی .

ـ روش مرحوم آية الـله ملاّ حسينقلی همدانی در نفی خواطر .

ـ انكشاف عوالم چهارگانة توحيد در اثر مراقبه و توجّه به نفس .

ـ معرّفی طريقة «إحراق» .