کانال تلگرام نورمجرد

معرفی مهر تابان

فهرست
  • ↓۱- مهر تابان
  • ↓۲- برخی عناوين كتاب عبارتند از :
  • ↓۳- برخی از عناوين در بخش دوّم

مهر تابان

مهر تابان، يادنامة علاّمه عارف بالـله و بأمرالـله آية‌الـله حاج سيّد‌محمّد‌حسين طباطبائی‌تبریزی قدّس سرّه و مصاحبات علامه طهرانی با ایشان است كه در دو بخش تنظيم گرديده است :

بخش نخست : زندگينامة علاّمه و روش علمی، فلسفی، عرفانی و تفسيری ايشان.

بخش دوّم سؤال و جوابهای مرحوم مؤلّف قدّس سرّه با علاّمه در زمينه‌های ششگانه قرآنی ـ فلسفی ـ عرفانی ـ أخلاقی ـ علمی و تاريخى.

برخی عناوين كتاب عبارتند از :

ـ سلوك علاّمة‌طباطبائی در مكتب‌تربيتی مرحوم‌قاضی قدّس‌سرّهما.

ـ روش عرفانی و آداب اخلاقی علاّمة‌طباطبائی.

ـ روش تفكّری علاّمه در حكمت و فلسفه.

ـ جامعیّت علاّمه در علم و عمل.

ـ علاّمة‌طباطبائی فلسفة ملاّ صدرا را نزديكتر به واقع می‌يافتند.

ـ ملاّصدرا فلسفة فكری و ذهنی را با شهود قلبی جمع كرد و هر دو را با شرع تطبيق داد.

ـ رويّة استاد در دروس.

ـ بدون ورود در مباحث‌فلسفيّه، روايات‌اعتقاديّه قابل فهم نيست.

ـ آیات قرآن‌کریم و خطب أمیرالمؤمنین علیه‌السّلام دربارة وحدت بالصّرافة ذات حقّ.

ـ تعليقه نويسی حضرت علاّمه بر «بحار‌الأنوار» مرحوم مجلسی ‌قدّس‌سرّه، و علّت ناتمام ماندن آن.

ـ نحوة تدوين تفسير «الميزان».

ـ قصائد و غزليّات علاّمه.

ـ بحث كلّی پيرامون پيوستگی عقل و قلب و شرع.

ـ علاّمة‌طباطبائی، هم استاد در عقل بود هم در قلب و هم در شرع.

ـ حالات أواخر عمر علاّمه و كيفيّت رحلت ايشان.

ـ تواضع علاّمة‌طباطبائی نسبت به ائمّة طاهرين، برخاسته از وجدان بود.

ـ علاّمة‌طباطبائی تا أبد زنده است.

برخی از عناوين در بخش دوّم

ـ تفسیر برخی از آیات و مباحثی پیرامون قرآن کریم.

ـ حقیقت توحید ذات حقّ سبحانه و تعالی.

ـ بحث در حروف مقطّعة قرآن.

ـ بحث عقلی در نفی تثليث.

ـ كيفيّت آفرينش انسان.

ـ كيفيّت نزول وحی.

ـ كتابت وحی و عدم تحريف در قرآن.

ـ خلقت ملائكه.

ـ بحثی راجع به علم حروف أبجد و اقسام آن.

ـ حقيقت طیّ‌الأرض.

ـ وجود حضرت رسول صلّی‌الـله عليه و‌آله خود معجزه بود.

ـ تفسير خطابات قرآنيّه كه با «قُلْ» شروع شده است.

ـ بحث بقاءِ اعيان ثابته.

ـ معنی فناءِ فی‌الـله از بين رفتن محدوديّتها و مشاهده كردن خداوند است جمال خود را.

ـ رمزی از قيام حضرت‌حجّت عجّل‌الـله‌تعالی فرجه.

ـ كيفيّت تأثير دعا.

ـ تمام افعال منوط به اذن و مشيّت حضرت‌حقّ است.

ـ مکتب افلاطونی و نو‌افلاطونی.