کانال تلگرام نورمجرد

نور ملکوت قرآن

مربوط به دسته های:
نور ملکوت قرآن - ابحاث علمی و فقهی -
فهرست
  • ↓۱- معرفی کتاب نور ملکوت قرآن
  • ↓۲- علامه طهرانی در دوره نور ملکوت قرآن به تبيين و اثبات مسائل ذيل پرداخته‌اند:
  • ↓۳- در مجموعه اين دوره، موارد مذكور در زير مورد نقد و بررسى قرار گرفته است:

معرفی کتاب نور ملکوت قرآن

این دورة چهار جلدی قسمت اوّل از دورة أنوار‌الملکوت شامل: نور ملکوت قرآن، نور‌ملکوت مسجد، نور‌ملکوت نماز، نور‌ملکوت روزه و نور‌ملکوت دعا می‌باشد .

علامه طهرانی در دوره نور ملکوت قرآن به تبيين و اثبات مسائل ذيل پرداخته‌اند:

ـ قرآن، كتاب و برنامه‌اى است كه بشريّت را در استوارترين و سهل‌ترين و پرثمرترين و نزديكترين راهها به سعادت مى‌رساند .

ـ قرآن برنامة ادارة اُمور مردم و عبور از دنيا به سوى آخرت است .

ـ منطق قرآن ارائة توحيد خالص در جميع شؤون ظاهرى و باطنى است .

ـ قرآن، تمام عالم مادّى را با عوالم ملكوت مربوط و در تأثير و تأثّر مى‌داند .

ـ راه صحيح در زندگى، جمع بين ظاهر و باطن و ارتباط مُلك و ملكوت در امور است .

ـ اُفق علوم قرآن، در عالم تجرّد و كلّيّت و احاطه بر أزل و أبد است ؛ و اين سرّ أبديّت قرآن است .

ـ حقيقت قرآن همان انسانى است كه به ولايت رسيده و بين او و پروردگار حجابى نمانده است .

ـ بر هر فرد مسلمان لازم است براى رسيدن به حقيقت قرآن، خود را با تهذيب نفس به مرحلة ادراك مجرّدات و كلّيّات برساند .

ـ قرآن بواسطة اتّصال به عالم لايتناهى إلهى، جامع حقائق توحيد و ولايت و معاد است .

ـ قرآن بدليل وسعت ديد خود كه تا أبد را در بر گرفته است، قابل نسخ نيست .

ـ نمونه‌هائى از سير قرآن در آيات آفاقى و أنفسى .

ـ ثمرة قرآن تربيت انسان‌كامل است .

ـ زبان اسلام عربى است و همة مسلمين جهان بايد به عربى تكلّم و نگارش نمايند .

ـ هيچ كتابى بمانند قرآن قاطعيّت در بيان ندارد .

در مجموعه اين دوره، موارد مذكور در زير مورد نقد و بررسى قرار گرفته است:

۱ ـ فرضيّة تكامل‌داروين .

۲ ـ كتاب «خلقت‌انسان» .

۳ ـ كتاب «تكامل در قرآن» .

۴ ـ كتاب «راه طىّ شده» .

۵ ـ مقالة «قبض و بسط تئوريك شريعت» دكتر سروش .

۶ ـ عملكرد سيّد جمال الدّين اسدآبادى .

۷ ـ هويّت دكتر شريعتى .

۸ ـ شاهنامه و فردوسى .

۹ ـ فعّاليّتهاى فروغى ـ على دشتى ـ سعيد نفيسى .

۱۰ ـ سند تورات و انجيل فعلى .

۱۱ ـ سخنان دكتر سعادت در نقد انجيل برنابا .

۱۲ ـ روش تفسيرى مرحوم طالقانى و صاحب «المنار» .