کانال تلگرام نورمجرد
نور مجرد > معرفی آثار > دوره علوم > ابحاث علمی و فقهی > وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام

وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام

فهرست
  • ↓۱- معرفی کتاب وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام
  • ↓۲- منتخبی از مطالب كتاب عبارتست از:
  • ↓۳- برخی از پيشنهادات اجرائی علاّمة مؤلّف قدّس‌سرّه در پيكرة جامعه و حكومت ‌اسلام، در ابتدای انقلاب چنين بيان شده است:

معرفی کتاب وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام

مجموعة كتاب، ذكر حقائقی از تاريخ معاصر در زمينة تلاش خاندان پهلوی برای از بين بردن دين و فرهنگ اسلام از طرفی، و فعّاليّت علماء و مراجع در جهت محو كفر و إقامة حكومت‌اسلام از سوی ديگر است.

مؤلّف در پاسخ به مراجعات مكرّر طلاّب و سؤال از وظيفة خود پس از ارتحال رهبر‌فقيد‌انقلاب قدّس‌سرّه، در طی شش جلسه، بعنوان نمونة عملی وظيفة فرد مسلمان برای احياء حكومت‌اسلام برخی فعّاليّتهای خود را در جهت إقامةحكومت‌اسلام بيان نمودند كه توسّط يك نفر از فضلاء تحرير و تنظيم گرديده است.

منتخبی از مطالب كتاب عبارتست از:

ـ تلاش برای تشكيل حكومت‌اسلام از أهمّ فرائض و أوجب واجباب است.

ـ روابط مؤلّف با رهبر‌فقيد‌انقلاب در لزوم تشكيل دولت‌اسلام.

ـ پيشنهادات به بنيانگذار جمهوری‌اسلامی در تحرير إعلاميّه‌ها و هدايت مردم.

ـ نامه به رهبر‌فقيد‌انقلاب قدّس‌سرّه دربارة پيش‌نويس قانون‌اساسی.

ـ تلاش برای تثبيت اصل ولايت‌فقيه و تعيين جايگاه قوای سه گانه.

ـ وظيفة مجتهدين در برابر رهبر حكومت‌اسلام.

برخی از پيشنهادات اجرائی علاّمة مؤلّف قدّس‌سرّه در پيكرة جامعه و حكومت ‌اسلام، در ابتدای انقلاب چنين بيان شده است:

۱ ـ وجوب اقامة نماز‌جمعه.

۲ ـ ایجاد نیروی مقاومت‌ملّی.

۳ ـ احياء جهاد و تعليمات نظامی عمومی.

۴ ـ لزوم ازدواج در سنّ بلوغ.

۵ ـ تصحيح الگوی حجاب.

۶ ـ بنای ساعت اسلامی بر اساس غروب‌آفتاب.

۷ ـ تغيير تاريخ شمسی به قمری.

۸ ـ تغيير لباس فرم ارتشيان و نظاميان بر طبق الگوی لباس اسلامی.

۹ ـ منع استعمال دخانيات.

۱۰ ـ رايگان نمودن تحصيل و امور پزشكی.

۱۱ ـ استخدام استاد از خارج بجای اعزام محصّل.

۱۲ ـ اعلان أذان در اوقات پنجگانه و اعلان اوّل ماه در هر شهر.

۱۳ ـ تصحيح طريقة شهريه دادن به طلاّب.

۱۴ ـ ترغيب به مهر‌السّنّة در ازدواج.

۱۵ ـ ايجاد كارخانجات مورد نياز در هر شهر برای خود آن شهر.

۱۶ ـ برداشتن احتياطات از رساله‌های‌عمليّه و قطعی نمودن فتاوی.

۱۷ ـ ممنوعيّت تكدّی و برخورد قانونی با گدا نماها.